KTY on jakanut vuodesta 1995 lähtien joka toinen vuosi Kemian tekniikan palkinto - Kemisktekniska Priset -tunnustuksen ansiokkaasta kemian tekniikan alan väitöskirjasta. Palkinto jaetaan Kemian tekniikan seminaarin yhteydessä.

Palkinnon tavoitteena on tehdä tunnetuksi chemical engineering -alaa ja tuoda myönteistä julkisuutta kemian tekniikan tutkimukselle.

Vuoden 2012 Kemian tekniikan palkinto TkT Pia Saarelle
Biojalostamoihin liittyvien erotusprosessien tutkimuksista

Kemiallisteknillinen yhdistys - Kemistekniska Föreningen r.y. jakoi kokouksessaan 13.11.2012 Kemian tekniikan palkinnon ansiokkaasta väitöskirjasta.

Palkinnon sai TkT Pia Saari väitöskirjasta:

Industrial Scale Chromatographic Separation of Valuable Compounds from Biomass Hydrolysates and Side Streams

Arvokkaiden komponenttien erottaminen kromatografisesti teollisessa mittakaavassa biomassahydrolysaateista ja sivuvirroista

Työ käsittelee uusiutuvien raaka-aineiden teollista hyödyntämistä tavoitteena erottaa arvokkaita komponentteja, mm. erikoissokereita, joilla on käyttöä elintarvike-, lääke- ja kosmetiikka­teol­li­suudessa.

Työssä on merkittävää sekä soveltavaa että teoreettista tutkimusta. Sen puitteissa on kehitetty useita uusia teollisen mittakaavan kromatografiaprosesseja sekä toisaalta luotu tieteellistä perustietoa, kuten mitattu erotusten suunnittelussa tarvittavia tasapainoja sekä selvitetty erotusten teoreettisia perusteita. Lisäksi on ensimmäistä kertaa luotu kromatografiaerotuksille suunnittelusääntöjä, joita voidaan käyttää uusien kromatografiaprosessien kehittämisessä.

Väitöskirja on julkaistu Aalto yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa v. 2011 Tehdassuunnittelun alalla. Työ on tehty yhteistyössä Danisco Oyj:n ja Aalto-yliopiston kanssa. Työtä on rahoittanut Suomen Akatemian SusEn Kestävä energia -ohjelman projekti Second generation biorefineries, jossa on ollut mukana useita Aalto-yliopiston tutkijaryhmiä.

**************************************************************************

Kemiallisteknillinen yhdistys (KTY) ry on myöntänyt vuoden 2010 Kemian tekniikan palkinnon TkT Verónica Garcíalle tunnustuksena väitöskirjasta:
"Reclamation of VOCs, n-butanol and dichloromethane, from sodium chloride containing mixtures by pervaporation"
Towards efficient use of resources in the chemical industry

Väitöskirjassaan García esitteli, kuinka jätevirtojen ongelmakomponentit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) coidaan ottaa talteen ja hyötykäyttää uudelleen kemianteollisuuden raaka-aineina.
Tekniikaksi soveltuu pervaporaatio kaksivaiheisena menetelmänä. ensimmäisessä vaiheessa VOC-yhdisteet väkevöidään ja erotetaan jätevedestä. toisessa vaiheessa yhdisteistä erotetaan jäljellä oleva vesi, minkä jälkeen yhdisteet ovat hyödynnettävissä uudelleen prosessin lähtöaineina.
García tutki n-butanolin ja dikloorimetaanin talteenottoa pervaporaation ja erilasiten erotuskalvojen avulla. Työ toi lisätietoa myös monikomponenttisysteemien aineensiirtoilmiöistä ja ilmiöihin vaikuttavista tekijöistä.

Väitöskirjatyö on tehty Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla aineen- ja lämmönsiirtotekniikan laboratoriossa. Työn valvoja oli professori Riitta Keiski ja työn ohjaaja dosentti Eva Pongracz.